Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN HYPNOSEPRAKTIJK FURKAHYPNOBALANCE, 1 juni 2014
 
Artikel 1 Opdracht
Hypnosepraktijk FURKAhypnobalance is de handelsnaam van Hypnosepraktijk FURKAhypnobalance - mind&body in Balance die zich ten doel stelt de praktijk van Hypnotherapeut , hypnose  Coach uit te oefenen, bij welke uitoefening zij zich kan laten bijstaan door personen die door haar bij de uitvoering van opdrachten worden ingeschakeld. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke opdracht, aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten daaronder begrepen, die door cliënten, nader te noemen “Opdrachtgever” aan FURKAhypnobalance te Heibloem Verwordt/worden verleend behoudens en voor zover bij de totstandkoming van een opdracht schriftelijk in andere zin is overeengekomen. Al de bedingen in de Algemene Voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al diegenen die ten behoeve van en/of in dienst van FURKAhypnobalance mind & body in Balance werkzaam zullen zijn. Tevens zijn deze Algemene Voorwaarden mede bedongen ten behoeve van alle (rechts)personen die bij de uitvoering van enige opdracht ten behoeve van een Opdrachtgever zijn ingeschakeld door Hypnosepraktijk FURKAhypnobalance
De artikelen 7: 404 en 7: 407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek blijven buiten toepassing. Hypnosepraktijk FURKAhypnobalance voert de aan haar verstrekte opdracht uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever uit. Aan de wijze waarop aan die opdracht uitvoering is gegeven, kunnen derden geen enkel recht ontlenen. Opdrachtgever vrijwaart Hypnosepraktijk FURKAhypnobalance tegen eventuele aanspraken van derden dienaangaande.
 
Artikel 2 Honorarium en kosten
Hypnosepraktijk FURKAhypnobalance is gerechtigd de door haar gehanteerde tarieven periodiek aan te passen in verband met kostenstijgingen. De nieuwe tarieven zullen ook in lopende zaken vanaf dat moment gelden. Reiskosten worden doorbelast a € 0,19 per km. Reistijd wordt volledig doorbelast.,  kosten verband houdende met inschakeling van derden, zoals deskundigenkosten zijn uitdrukkelijk niet begrepen onder de kantoorkosten. Deze worden afzonderlijk doorbelast. Hypnosepraktijk FURKAhypnobalance is steeds bevoegd een depot te vragen voor te verrichten werkzaamheden en te maken kosten, welke depots al naargelang tussentijds of bij het einde van de opdracht worden verrekend. Hypnosepraktijk FURKAhypnobalance is gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten totdat betaling van het depot heeft plaatsgevonden. Zolang het verzochte depot niet is voldaan, zullen de werkzaamheden zoveel mogelijk worden beperkt.
 
Artikel 3 Betaling
Declaraties dienen binnen 7 dagen na factuurdatum te zijn betaald. Als betaling binnen voormelde termijn uitblijft, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Hypnosepraktijk FURKAhypnobalance kan in dat geval aanspraak maken op de wettelijke (handels-) rente en op vergoeding van de (buiten-)gerechtelijke kosten verband houdende met de incasso. De buitengerechtelijke incassokosten worden forfaitair gesteld op 15 % van het openstaande bedrag van de declaratie(s). Indien een ander dan Opdrachtgever de declaratie voor zijn rekening dient te nemen, blijft Opdrachtgever voor de betaling daarvan hoofdelijk aansprakelijk. Bij niet tijdige betaling van de werkzaamheden door de Opdrachtgever is Hypnosepraktijk FURKAhypnobalance gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten totdat de betaling heeft plaatsgevonden, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van Hypnosepraktijk FURKAhypnobalance voor schade die daardoor mocht ontstaan.
 
Artikel 4 Inschakeling derden
Voorzover ten behoeve van de dienstverlening de inschakeling van een derde nodig is zal daarover zo mogelijk met de Opdrachtgever overleg worden gepleegd. Bij het inschakelen van een derde zal steeds de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen. Hypnosepraktijk FURKAhypnobalance is niet aansprakelijk voor de tekortkomingen van deze derde.
 
Artikel 5 Aansprakelijkheid en verval
Iedere aansprakelijkheid van Hypnosepraktijk FURKAhypnobalance is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door haar beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het in de polis genoemde eigen risico. Indien, om welke reden dan ook, de beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen aanspraak geeft op een uitkering, is de aansprakelijkheid van Hypnosepraktijk FURKAhypnobalance in elk geval beperkt tot het in de betreffende zaak in het desbetreffende jaar drie maal in rekening gebrachte en door Opdrachtgever betaalde honorarium, tot een maximum van EUR 1.000,-. Aansprakelijkheid voor mondelinge, niet op schrift gestelde adviezen wordt geheel uitgesloten. Elke aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor schade welke is ontstaan als gevolg van onvoldoende of onjuiste informatie aan haar verstrekt door of wegens de Opdrachtgever is uitgesloten. Een kopie van de verzekeringspolis wordt desgewenst ter beschikking gesteld. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt ieder invorderingsrecht in elk geval 12 maanden na het tijdstip waarop het ontstaan van de aansprakelijkheid redelijkerwijs bekend had moeten zijn en (zo dat niet kan worden vastgesteld) in ieder geval 2 jaren na de datum van de laatste factuur. Het in dit artikel bepaalde geldt ook jegens Opdrachtgever indien een derde (tevens) schadevergoeding vordert in verband met een door Hypnosepraktijk FURKAhypnobalance aan Opdrachtgever verleende dienst. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Hypnosepraktijk FURKAhypnobalance .
 
Artikel 6 Varia
Partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst eenzijdig beëindigen, hetgeen schriftelijk dient te geschieden. Opdrachtgever heeft ook in geval van voortijdige beëindiging recht op honorering van de tot dan toe verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.
Opdrachtgever is ervan op de hoogte dat Hypnosepraktijk FURKAhypnobalance de door het IHR opgelegde gedragsregels bij de uitoefening van haar praktijk dient te respecteren. Mevrouw Nancy Julia is als hypnotherapeute , coach  ingeschreven bij het IHR en de beroepsvereniging HVNL . Opdrachtgever is ervan op de hoogte dat op Hypnosepraktijk FURKAhypnobalance een inspanningsverplichting rust en geen resultaatsverplichting.
Deze Algemene Voorwaarden kunnen (gedeeltelijk) eenzijdig door Hypnosepraktijk FURKAhypnobalance worden gewijzigd indien aanpassing nodig is vanwege wettelijke regelingen. Opdrachtgever zal van de wijziging schriftelijk op de hoogte worden gesteld.
Na het einde van de opdracht worden de in het dossier aanwezige originele stukken op verzoek van Opdrachtgever aan hem verstrekt. Het dossier wordt gedurende een periode van vijf jaren na het einde van de zaak bewaard en staan tegen vergoeding van de werkelijk te maken kosten door Hypnosepraktijk FURKAhypnobalance teneinde uit het archief het dossier te lichten steeds ter beschikking van Opdrachtgever. Na vijf jaren zal het dossier worden vernietigd.
 
Artikel 7 Toepasselijk recht en geschillenregeling
Op de rechtsverhouding tussen Hypnosepraktijk FURKAhypnobalance en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
In geval van klachten van de Opdrachtgever streeft Hypnosepraktijk FURKAhypnobalance ernaar om door middel van overleg deze klachten weg te nemen. Indien na overleg de klachten bij de Opdrachtgever niet zijn weggenomen, dan is de Opdrachtgever bevoegd het geschil voor te leggen aan het Klacht- en Tuchtrecht van het IHR. Indien Hypnosepraktijk Venlo de eisende partij is, heeft zij recht om in afwijking daarvan het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de Opdrachtgever. Hypnosepraktijk FURKAhypnobalance is een eenmanszaak en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Roermond onder nummer 13039905  Het BTW nummer van  Hypnosepraktijk FURKAhypnobalance is NL001537548B64